Super User

نویسندگان: 

مداح قدرت اله, باقري رضا, سعيدي ساعدي حميد, رودباري سيده ستاره, صادقيان محمدهادي, محمديان روشن نعم
چکیده: 
مقدمه: ارزيابي ايمونوهيستوشيمي و واکنش هاي زنجيره پلي مراز کمي نمونه هاي مغز استخوان حاصل ازرزکسيون دنده مبتلايان به سرطان مري نشان مي دهد که در بالغ بر 90% موارد، حاوي سلول هاي بدخيم مي باشد، ولي ارتباط باليني چنين يافته هايي نامعلوم است.
هدف: تعيين ميزان درگيري مغزاستخوان در اين بيماران و ارتباط آن با يافته هاي باليني و آسيب شناسي تومور.
مواد و روش ها: از ابتداي سال 1387 لغايت فروردين 1388، 43 بيمار دچار سرطان مري، مراجعه کننده به بيمارستان قائم و اميد مشهد که کانديد جراحي ترانس توراسيک بودند را انتخاب نموده(بدون دريافت درمان هاي نئواجوانت)، نمونه مغز استخوان دنده آنها با رنگ آميزي هماتوکسيلين-ائوزين(H&E) براي شناسايي سلول هاي بدخيم و ايمونوهيستوشيمي سيتوکراتين براي تشخيص سلول هاي ميکرومتاستاتيک بررسي کرديم. نتايج با مشخصات هيستوآسيب شناسي تومور اوليه از نظر مرحله T، مرحله N، طول درگيري، تمايز تومور و مشخصات فردي بيمار نظير سن و جنس مقايسه شدند.
نتايج: متوسط سن بيماران 9،60 سال (70-51 سال) و نسبت مرد به زن9،2 بود. 38 بيمار (4/88%) دچار کارسينوم سلول سنگفرشي و 5 بيمار (6/11%) دچار آدنوکارسينوم مري بودند. در 9 مورد (9/20%) رنگ آميزي هماتوکسيلين- ائوزين و در 13 مورد (2/30%) نتيجه رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي مثبت بود. از نظر آماري ارتباطي بين نوع آسيب شناسي و مرحله T با مثبت شدگي رنگ آميزي هماتوکسيلين- ائوزين و ايمونوهيستوشيمي سيتوکراتين بدست نيامد(p=0.277 ، p=0.153) و (p=0.221 ، p=0.097). در مقابل ارتباط کاملا معني دار بين ميزان درگيري مغز استخوان با ميزان درگيري غدد لنفاوي مدياست و درجه تمايز تومور وجود داشت(p=0.008 ، p=0.001) و (p=0.002 ،p=0.001).
نتيجه گيري: براساس مطالعه ما، درگيري مغز استخوان حاصل از دنده مبتلايان به سرطان  مري با درجه تمايز و مرحله N بيماران مرتبط بود ولي با ساير خصوصيات باليني آسيب شناسي اين سرطان ارتباط آماري نداشت. بنابراين، ابتلاي مغز استخوان در بيماران منطقه جغرافيايي ما اندک است.

متن اصلی
 

 

نویسندگان: 

صغيري زهرا, صالح مقدم مسعود, سرمدنبوي سيدمحمد, ملوندي اميرمحمد
چکیده: 
سابقه و هدف: آلکالوئيدهاي وينکا، آلکالوئيدهاي ديمريک کاتارانتوس روزئوس، خانواده اي از داروهاي ضد ميتوزي مي باشند که در شيمي درماني سرطان بر عليه انواعي از تومورهاي هماتولوژيکي و جامد مورد استفاده قرار مي گيرند. به اين ترتيب که اين ترکيبات با زير واحدهاي توبولين برهمکنش مي دهند و از خودآرايي ميکروتوبول ممانعت مي نمايند که اين امر جداسازي کروموزومي ناهنجار را در سلول هاي در حال تقسيم القا مي کند و منجر به آنيوپلوئيدي مي شود. هدف اين مطالعه بررسي اثرات وين-کريستين (VCR)، مهم ترين و طبيعي ترين (توليد شده در واکوئل گياه) عضو خانواده آلکالوئيدهاي وينکا، بر القا ناهنجاري کروموزومي در سلول هاي مغز استخوان موش نر Balb/c در شرايط in vivo مي باشد.
مواد و روش ها: دوزهاي مختلفي از وين کريستين ابتدا از مسير داخل صفاقي به حيوانات تزريق گرديدند. بعد از 24 ساعت، حيوانات کشته شدند و سلول هاي مغز استخوان آن ها به منظور بررسي ژنوتوکسيسيتي و القا ناهنجاري با استفاده از سنجش ميکرونوکلئوس مورد ارزيابي قرار گرفت. داده ها توسط آناليز آماريANOVA  و با استفاده از نرم افزار PASW18 بررسي و تاييد گرديدند.
يافته ها: وين کريستين به طور معني داري (P<0.05) تشکيل ميکرونوکلئوس ها را در تمام دوزها در اريتروسيت هاي پلي کروماتيک القا نمود. اين ماده ژنوتوکسيسيتي را در مغز استخوان موش ها القا کرد و موجب آسيب ميتوزي قابل رديابي گرديد.
نتيجه گيري: نتايج آشکار کردند که وين کريستين توانايي بالايي براي القا تشکيل ميکرونوکلئوس در شرايط in vivo در سلول هاي مغز استخوان طبيعي در موش Balb/c دارد. نتايج حاضر مي تواند در تحقيقات و بررسي چگونگي ايجاد ناهنجاري کروموزومي و سرطان مورد استفاده قرار گيرد.
 
كليد واژه:

وينکريستين، ميکرونوکلئوس، سلول هاي مغز استخوان، ژنوتوکسيسيتي
 

متن اصلی

نویسندگان: 

قديري صوفي فرهاد, حداد پيمان, مهدي فر جهانگير, زراعتي حجت
چکیده: 
درمان متاستازهاي استخواني، بيش از 10% کار يک بخش راديوتراپوتيک انکولوژي را تشکيل مي دهد. اين متاستازها موجب درد شديد، استفاده از مواد مخدر، محدوديت حرکت و کلا باعث کاهش کيفيت زندگي بيماران مي شوند. با توجه به اينکه يک درمان خوب پالياتيو (تسکيني) بايد فراگير، بدون عارضه و سريع باشد، بر آن شديم اثر بخشي راديونوکلايداسترانسيم 89 (89Sr) را با توجه به عوامل فوق در کاهش درد بيماران بيازماييم.
استفاده از (89Sr) در بخش راديوتراپوتيک انکولوژي انستيتو سرطان از سال 1370 آغاز و تا پايان سال 1377 در 91 بيمار به کار برده شده است.
طي اين بررسي، پرونده هاي 80 بيمار مبتلا به متاستازهاي استخواني ناشي از سرطان هاي پستان و پروستات از کل 91 بيمار مبتلا به متاستازهاي استخواني که براي آنها (89Sr) تزريق شده بود، جدا شد. در 35 بيمار که به طور کامل پيگيري و بررسي شده بودند، (89Sr) در 65% موارد موجب کاهش درد شده بود (40% پاسخ کامل و 25% پاسخ نسبي). عوارض جانبي تقريبا ناچيز و کيفيت زندگي بيماران در موارد تاثير مثبت دارو، افزايش يافته بود. از نظر نوع سرطان اوليه و سن بيمار، رابطه معني داري با پاسخ به درمان يافت نشد.
در نهايت درمان متاستازهاي استخواني ناشي از سرطان هاي اوليه پستان و پروستات توسط 89Sr در بخش ما با نسبت بالايي از پاسخ بدون عوارض جدي همراه بود.
كليد واژه:

متاستاز استخواني، پرتودرماني، استرانسيم 89، سرطان پستان، سرطان پروستات


 متن اصلی

 

سه شنبه, 28 مهر 1394 ساعت 18:40

پرسشهای مرتبط با سرطان استخوان

جناب دکتر فودازی سلام، روز شما بخیر، می خواهم بدانم آيا همه تومورهاي استخواني سرطاني هستند؟
کلینیک امید تهران: سلام، باید عرض کنم که تومورهاي استخواني ممكن است خوش‌خيم (غيرسرطاني ) و يا بدخيم (سرطاني) باشند. تومورهاي خوش‌خيم بسيار شايع‌تر از بدخيم‌ها مي‌باشند. هر دو نوع تومور رشد نموده و بافت سالم استخواني را تحت فشار قرار داده و جذب مي‌كنند و نهايتاً بافت غيرطبيعي جايگزين بافت سالم مي‌گردد. تومورهاي خوش‌خيم انتشار نيافته و خيلي بندرت تهديد‌كننده زندگي مي‌باشند.
سرطاني كه از استخوان نشأت مي گيرد (سرطان استخوان اوليه)، همانند سرطان انتشار يافته به استخوان از ساير محل ها نمي باشد )سرطان استخوان ثانويه(. سرطان استخوان اوليه نادر است و در امريكا سالانه تقريباً 2500 مورد جديد تشخيص سرطان استخوان داده مي‌شود. بطور شايع‌ تومور استخوان ها از گسترش سرطان‌هاي متاستاتيك ساير اعضا همانند پستان، ريه و پروستات بوجود مي‌آيد.

------------------------------------------------------------------------

آقای دکتر فودازی، سلام، آيا درمان هاي جديدي  برای سرطان استخوان طراحی شده است؟
کلینیک امید تهران: سلام، براي پيشرفت درمان‌هاي موثر و جديد، كارآزمايي‌هاي باليني (مطالعات تحقيقي براي بيماران سرطاني در اغلب بيمارستان‌ها و مراكز سرطان ) انجام مي‌گيرد. مطالعات تحقيقي يك اقدام ضروري در پيشرفت روش‌هاي جديد درماني است. قبل از توصيه هر روش درماني جديد براي استفاده عمومي، پزشكان پژوهش هاي باليني را براي درك اطمينان از بي ضرر بودن  و موثر بودن آن انجام و هدايت مي‌كنند.

سه شنبه, 28 مهر 1394 ساعت 18:30

سرطان استخوان

کلینیک امید تهران: استخوان ها به عنوان چهارچوب ساپورت بدن، سازه ای را تشکیل می دهند و شکل بدن را می سازند که این خود به مانند نگهدارنده ای برای ماهیچه ها برای ایجاد حرکت است و نیز از ارگان های درونی بدن حفاظت می کند
بیشتر استخوان ها توخالی هستند و از یک بخش سخت بیرونی (که ترکیبات کلسیم در آن رسوب می کند)، یک بافت داخلی اسفنجی که مغز استخوان را نگه می دارد (که یاخته های خونی را می سازد و نیز آنها را ذخیره می کند) و غضروف در هر سر استخوان که به مانند بالشتکی در بین استخوان ها عمل می کند)، تشکیل شده اند. خود استخوان سه نوع یاخته دارد: یاخته استخوان ساز، یاخته osteocyte که به نگهداری استخوان کمک می کند و یاخته osteoclasts که استخوان را تقسیم بندی می کند.
سرطان  استخوان، سرطان  نادری است که در درون یاخته های استخوانی شکل می گیرد و متاسفانه اکثرا در گروه سنی نوجوان و جوان و بین 10 الی 30 سالگی شایع می باشد. نسبت ابتلا در دختران و پسران مساوی می باشد. شایع ترین محل بروز تومور در اطراف زانو، اطراف شانه و لگن خاصره می باشد.
علل سرطان استخوان به وضوح مشخص نیست. پزشکان تصور می کنند که سرطان استخوان از یک خطا در DNA سلول ناشی می شود. این نقص سبب می شود رشد و تقسیم سلولی از کنترل خارج شود، لذا این سلول ها در زمان تعیین شده از بین نرفته و به بقاء خود ادامه می دهند. توده ی تجمع یافته از سلول های جهش یافته، توده (تومور) را تشکیل می دهند که می تواند به ساختارهای اطراف حمله کرده و یا به سایر نقاط بدن گسترش یابد.
 طبق نظر انجمن سرطان  آمریکا، سرطان  استخوان اولیه، کمتر از 2/0 درصد از همه سرطان‌ها را تشکیل می‌دهد(سرطان  اولیه)، به گونه ای که در ایالات متحده، فقط حدود 2300 مورد جدید وجود دارد. این سرطان  اغلب در استخوان های بلند بازو و ساق پا به وجود می آید.
اما اکثر بدیخیمی های استخوان از نوع ثانویه هستند چراکه معمولا استخوان ها مکان تومورهایی هستند که از بخش دیگری از بدن به استخوان گسترش یافته اند: مانند سینه، ریه ها و پروستات. به عبارتی این نوع سرطان متاستازی از سرطانهای دیگر است.

انواع سرطان  اولیه استخوان
Osteosarcoma- به عنوان تومور بدخیم osteogenic هم شناخته می شود. Osteosarcoma ، شایع ترین سرطان  استخوان است و معمولا در استخوان های بازو، ساق پا و یا لگن خاصره و در سنین بین 10 و 30 سالگی شروع می شود.
 Chondrosarcoma- این نوع از سرطان  استخوان، در یاخته های غضروفی شکل می گیرد و دومین سرطان  شایع استخوان است. این سرطان  در سنین زیر 20 سالگی رخ می دهد و احتمال ابتلاء به آن با افزایش سن کم می شود.
تومور Ewing- به عنوان تومور بدخیم Ewing هم شناخته می شود. این سرطان  در استخوان ها شروع می شود اما می تواند در دیگر بافت ها و در عضلات هم آغاز شود. این سرطان ، سومین سرطان  شایع استخوان است و معمولا در بدن کودکان و نوجوانان شکل می گیرد. Fibrosarcoma و malignant fibrous histiocytoma- هر دو نوع این سرطان  ها در بافت نرم اطراف استخوان بوجود می آید و بیشتر در افراد بزرگسال دیده می شود. این دو نوع سرطان  بر روی بازوها، ساق پا و فک اثر می گذارد.
تومور یاخته ای غول پیکر استخوان- این نوع سرطان  استخوان می تواند هم به شکل خوش خیم باشد و هم بدخیم که البته نوع خوش خیم آن، شایع تر است. این سرطان ، بر بازو و یا ساق پا اثر می گذارد، در سنین میانسالی رخ می دهد و گسترشی ندارد. این سرطان  پس از برداشتن توسط جراحی، دوباره برمی گردد و گرایش به این دارد که به بخش های دیگر بدن نیز گسترش یابد.
Chordoma- اغلب در بین افراد 30 ساله و یا بیشتر از آن دیده می شود. این نوع سرطان  استخوان بر ستون فقرات و جمجمه اثر می گذارد. این سرطان  در بین مردان دو برابر زنان است و بدون این که گسترش یابد، رشد می کند. پس از جراحی، این نوع سرطان  استخوان برمی گردد و معمولا به ریه ها، کبد و غدد لنفاوی گسترش می یابد.
 

 

کلینیک امید تهران: برخی از مواد غذایی به دلیل اثراتی که بر هورمون‌های بدن می‌گذارند، می‌توانند در مقابل ابتلا به برخی انواع سرطان از افراد محافظت به عمل آورند.

کارشناسان اعتقاد دارد مصرف برخی از سبزی‌ها و میوه‌ها می‌تواند به جلوگیری از ابتلا به سرطان سینه در بانوان کمک کند.

گفتنی است، دانشمندان یک رابطه مستقیم بین مصرف سبزیجات و عدم ابتلا به سرطان سینه در بانوان را کشف کرده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند، سبزی‌هایی از جمله کلم می‌تواند مانع از آسیب به DNA سلول‌ها و بروز سرطان در آنها شود.

سبزیجات دارای برگ‌های تیره چون اسفناج و کلم‌پیچ نیز می‌توانند به دلیل دارا بودن لوتئین و زیگزانتین به کاهش خطر بروز سرطان سینه در زنان منجر شود.

لوبیا و حبوباتی چون عدس و نخود نیز به دلیل دارا بودن کلسیم، آهن و ویتامین‌های گروه B می‌توانند خطر ابتلا به این سرطان مرگبار را کاهش دهند.

بر اساس یک تحقیق همسو مواد غذایی دارای لوبیا، سویا و نیز شیر سویا به دلیل دارا بودن فیتواستروژن می‌توانند به جلوگیری از ایجاد توده‌های سرطانی در سینه بانوان منجر شوند.

و در نهایت مصرف ماهی‌های چرب دارای امگا 3 مانند سالمون و نیز روغن زیتون به دلیل وجود آنتی اکسیدان‌های محافظت‌کننده از بدن می‌توانند به جلوگیری از ایجاد رادیکال‌های آزاد در بدن منجر شده مانع ابتلا به سرطان سینه شوند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلینیک امید تهران: آنتی‌اکسیدان‌ها ممکن است حفاظت از این سلول‌های خطرناک را تقویت کنند. محققان در این مطالعه دریافتند که سطح‌های بالاتر از گلوتاتیون، آنتی‌اکسیدانی که بوسیله بدن ساخته می‌شود، درون سلول‌های تومورال متاستاتیک در موش‌هایی که با آنتی‌اکسیدان‌‌ها درمان شده بودند، در مقایسه با درمان نشده‌ها، وجود دارد.

موش‌های درمان شده، همچنین نسبت بالاتری را از گلوتاتیون به گلوتاتیون دی‌سولفاید (پس از آنکه گلوتاتیون رادیکال‌های آزاد را بی‌اثر می‌کند، به گلوتاتیون دی‌سولفاید تبدیل می‌شود) نشان می‌دادند. این یافته‌ها پیشنهاد می‌کنند، زمانی که به بدن آنتی‌اکسیدان اضافی داده شود، سلول‌های تومورال آنتی‌اکسیدان بیشتری نسبت به سلول‌های طبیعی در خود نگه می‌دارند.

این ایده در کارآزمایی دیگری هم تائید شده است. در کارآزمایی مورد نظر نشان داده شد بعضی ژن‌ها که رشد سرطان را هدایت و راهبری می‌کنند، دیگر ژن‌هایی را روشن و فعال می‌کنند که آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی را می‌سازند. این مواد ممکن است به روش‌های دیگری هم به سلول‌های سرطانی کمک کنند.

مطالعه قبلی پیشنهاد کرده که گلوتاتیون فعالیت پروتئینی به نام RhoA را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این پروتئین به سلول‌ها کمک می‌کند تا به قسمت‌های مختلف بدن گسترش پیدا کنند. به عبارت دیگر، اگر شما بخواهید پروتئینی را انتخاب کنید که در مهاجرت سلولی موثر و درگیر است، RhoA همان است. محققان این مطالعه تائید کردند که گلوتاتیون اضافی در موش‌های درمان شده باعث می‌شود سطح پروتئین RhoA در تومورهای متاستاتیک آنها افزایش پیدا کند.

در مطالعه سرطان ریه سال ۲۰۱۴، همین محققان نشان دادند مکمل‌های آنتی‌اکسیدان باعث می‌شوند سلول‌های تومور ریه، فعالیت ژن شناخته شده ساپرس کننده سرطان را تحت عنوان p53 خاموش کنند. به نظر می‌رسد همین عدم فعالیت p53 باعث متاستاز تومور می‌شود. مطالعه دیگری نیز نشان داده، زمانی که سلول‌های سرطانی زنده مانده پستان از ماتریکس خارج سلولی (شبکه پروتئینی اطراف سلول) جدا می‌شوند، آنتی‌اکسیدان‌ها به مهاجرت آنها کمک می‌کند.

سه شنبه, 28 مهر 1394 ساعت 18:19

ریواس

کلینیک امید تهران: نتیجه یک مطالعه نشان می دهد که مولفه نارنجی رنگ موجود در ریواس باعث از بین بردن سلول های تومور می شود.
این ماده که پاریتین (Parietin) خوانده می شود، می تواند سلول های سرطان خون، ریه و تومورها در سر و گردن را از بین ببرد و در عین حال به سلول های سالم آسیبی نزند.
اهمیت تازه ترین یافته محققان در این است که بسیاری از عوارض جانبی ناتوان کننده شیمی درمانی از تهوع گرفته تا ریزش مو، بر اثر آسیب به سلول های سالم ایجاد می شود.
محققان آمریکایی حین جستجوی مواد شیمیایی مسدود کننده پروتیینی به نام 6PGD که به رشد برخی سرطان ها کمک می کند، موفق به کشف پاریتین شدند.
این پژوهشگران در محیط آزمایشگاه نشان دادند که پاریتین سلول های بیمار را که از یک بیمار مبتلا به سرطان مزمن خون گرفته شده بود، از بین می برد.
براساس نتایج این مطالعه که در مجله Nature Cell Biology reports منتشر شده است، پاریتین پس از 48 ساعت نیمی از سلول های سرطانی را از بین می برد.
محققان دانشگاه اموری در آتلانتا همچنین نشان دادند که امکان تبدیل مواد شیمیایی پاریتین به یک ترکیب قدرتمند وجود دارد.
این دارو رشد تومورهای در حال رشد در بدن موش ها را که از سلول های انسانی ساخته شده بودند، کند کرد.
با این حال، محققان می گویند که به مطالعات بیشتری نیاز است تا بتوان تایید کرد که استفاده از داروهای پایه ریواسی عوارض جانبی به دنبال ندارند.

 

کلینیک امید تهران: فوق تخصص خون و سرطان بالغین، گفت: نقش عامل ژنتیک در سرطان سینه مردان بسیار پر رنگ است و به این دلیل لازم است که تمام اعضای خانواده مرد مبتلا، تست غربالگری سرطان را انجام بدهند.

صفا نجار نجفی  گفت: سرطان سینه در ایران جزو شایع‌ترین سرطان‌ها در زنان است. طبق آمار وزارت بهداشت در سال 88 بیش از 20 هزار نفر زن مبتلا به سرطان سینه داشتیم؛ اما ما مواردی هم از ابتلای آقایان به سرطان سینه داریم که البته بسیار کمتر از بانوان است.

وی ادامه داد: هر سال در ایران در حدود 1500 مرد مبتلابه سرطان سینه شناسایی می‌شود که به نسبت بسیار پایین تر از آمار ابتلای آن در خانم‌ها بوده؛ که لازم است آن نیز توجه خاصی شود و برای شناسایی و غربالگری سرطان در آقایان نیز اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

نجفی افزود: سرطان سینه در آقایان علائمی شبیه به بانوان دارد؛ اما شناسایی آن در مردان به دلیل کوچک بودن سینه و نرم بودن بافت آن آسان‌تر است و زودتر خود را نشان داده و شناسایی می‌شود و همین امر باعث انجام اقدامات کنترلی و درمانی به‌موقع می‌شود.

این فوق تخصص خون و سرطان بالغین افزود: اما تفاوت عمده این سرطان در زنان و مردان بحث ژنتیکی بودن آن است. چراکه این بیماری در مردان بیشتر به‌صورت ژنتیکی بروز می‌کند و اگر در یک خانواده مردی دچار سرطان سینه شود، باید تمامی افراد خانواده تست غربالگری را انجام داده و از سلامت خود اطمینان پیدا کنند.

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده سرطان پستان در پایان گفت: به همین ترتیب روش‌های درمان مشابهی نیز، همچون جراحی، رادیوتراپی، شیمی‌درمانی، و درمان غدد درون‌ریز، در مردان استفاده می‌شود. یک تفاوت عمده در مردان و زنان مبتلابه سرطان سینه این است که اغلب مردان پاسخ بهتری به درمان‌های هورمونی می‌دهند. همچنین  در بحث درمان تمامی اقدامات تشخیصی و درمانی مشابه روش این سرطان در بانوان است. توصیه می‌شود اگر مردان در ناحیه سینه غده‌ای را مشاهده می‌کنند که در گذشته وجود نداشته یا شرایط طبیعی آن تغییر کرده است یا مثلاً دچار بزرگ شدن غیرطبیعی سینه شده‌اند، حتماً به پزشک متخصص مراجعه کنند تا مورد آزمایش و درمان قرار بگیرند.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ متخصصان سرطان سینه استفاده مردان از هورمون‌های بدن‌سازی خطر ابتلا به سرطان سینه در مردان را افزایش می‌دهد. همچنین مصرف حشیش و کوکائین در افزایش حجم سینه آنان و ابتلا به سرطان مؤثر است، برخی تحقیقات از نقش مصرف مشروبات الکلی، دخانیات و فست‌فودها  در بالا بردن ریسک ابتلا به سرطان سینه در مردان حکایت دارد.

 

 

 

دکتر حسین فودازی عضو انجمن رادیوتراپی و آنکولوژی  با اشاره به مضرات چاقی و اضافه وزن بر سلامتی افراد گفت: انباشتگی چربی در‌ بافت بدن به علت ایجاد تغییرات هورمونی در بدن باعث ایجاد سرطان می‌شود.

وی در ادامه افزود: چاقی و اضافه وزن در سنین بالا باعث بروز سرطان های کلیه و کیسه صفرا، لگن و سرطان سینه در خانم ها می‌شود.

دکتر حسین فودازی در رابطه به نوع تغذیه این افراد گفت:به افراد با وزن بالا توصیه می‌شود در سبد غذایی خود میزان مصرف چربی، گوشت قرمز، قندها و مواد غذایی با کربوهیدرات‌های بالا را کاهش دهند به ویژه گوشت قرمز و چربی چراکه از نظر علمی ثابت شده است که مصرف زیاد گوشت قرمز باعث بروز سرطان های روده بزرگ و سینه می‌شود و نیز مصرف بیش از حد چربی نیز عامل ایجاد سرطان های رحم، سینه و پروستات است.

عضو انجمن آنکولوژی با تأکید بر لزوم کاهش وزن این افراد خاطرنشان کرد: افراد چاق با کاهش حدود 10کیلوگرم از وزن خود می‌توانند تا حد زیادی از ابتلا به سرطان به سلامتی نزدیک‌تر شوند.