.

.

.

.

مرگ در پشت خانه به كمين نشسته است

عزيزان و هموطنان گرانقدرم:ما در روزهای آینده دوستان زیادی را از دست خواهیم داد. بستگانی را،پدران مادران خواهران و برادرانی را،فرزندانی را.مرگ هیچ گاه تا این اندازه به ما نزدیک نبوده است ما در میانه یک داستان آخر الزمانی ایستاده ایم. ویروسی…