.

.

.

.

سخنى در آستانه نوروز باستانى

دست به دست هم دهیم برای مقابله با سرطان ما می توانیم ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی بهار، فصل شکوفایی، فصل خیزش و رویش…