احساس خستگی و کوفتگی پس از درمان

احساس خستگی و کوفتگی پس از درمان: به گزارش برخی نجات يافته‌گان از سرطان، احساس خستگی و کوفتگی پس از پايان درمان همچنان ادامه دارد. در واقع خستگی يکی از رايج‌ترين مشکلات در طول اولين سال پس از پايان درمان است. اين نوع خستگی به کمک استراحت…