ارتباط انسان با خوراکی ها پدیده عجیبی است.  نیاز بدن به تامین مواد مورد نیاز به خصوص هنگام بیماری های سخت که طعم ها و رایحه ها و شکل غذاها تأثیر بسزایی در مصرف و نهایت بهره مندی شخص بیمار و سلامتی او دارد. مراجعین این مرکز نیز با توجه به نوع درمان از این قاعده مستثنا نیستند. ما در بخش تغذیه تلاش کردیم تا با راهنمایی پزشک معالج درمانگر و متخصصین تغذیه میان وعده مناسبی با در نظر گرفتن شرایط بیمار تهیه و در اختیار ایشان قرار دهیم. میان وعده های تهیه شده از مواد سالم و ساده با رعایت اصول بهداشتی در وقت مناسب سرو می گردد. تجربه نشان داده تغذیه مناسب به چه میزان در گذر از دوران بیماری تا حصول سلامت موثر بوده است.