ارتباط انسان با خوراکی ها پدیده عجیبی است.  نیاز بدن به تامین مواد مورد نیاز به خصوص هنگام بیماری های سخت که طعم ها و رایحه ها و شکل غذاها تأثیر بسزایی در مصرف و نهایت بهره مندی شخص بیمار و سلامتی او دارد. مراجعین این مرکز نیز با توجه به نوع درمان از این قاعده مستثنا نیستند. ما در بخش تغذیه تلاش کردیم تا با راهنمایی پزشک معالج درمانگر و متخصصین تغذیه میان وعده مناسبی با در نظر گرفتن شرایط بیمار تهیه و در اختیار ایشان قرار دهیم. میان وعده های تهیه شده از مواد سالم و ساده با رعایت اصول بهداشتی در وقت مناسب سرو می گردد. تجربه نشان داده تغذیه مناسب به چه میزان در گذر از دوران بیماری تا حصول سلامت موثر بوده است.

بازدیدها: ۷۵