وبلاگ

مراحل گسترش سرطان استخوان

آنچه درباره گسترش سرطان استخوان باید بدانیم:

 زمانی که پزشک سرطان استخوان را در شما تشخیص می دهد، اقداماتی را برای تعیین گستردگی (مرحله) گستردگی سرطان انجام می دهد.

تشخیص مرحله سرطان برای تعیین راهکارهای درمانی کمک کننده است.

مراحل سرطان استخوان عبارتست از:

مرحله ۱.

در این مرحله سرطان استخوان محدود به استخوان بوده و در سایر نقاط بدن پخش نشده است.

پس از انجام بیوپسی، سرطان در این مرحله به عنوان گرید پایین یا غیر تهاجمی در نظر گرفته می شود.

مرحله ۲.

این مرحله از سرطان استخوان محدود به استخوان بوده و به سایر نقاط بدن گسترش نیافته است.

اما تست بیوپسی نشان می دهد که سرطان استخوان در گرید بالا بوده و تهاجمی در نظر گرفته می شود.

مرحله ۳.

در این مرحله سرطان استخوان در دو یا چند جای یک استخوان رخ داده است.

تست بیوپسی از این استخوان می تواند درجه بالا یا پایین را نشان دهد.

مرحله ۴.

این مرحله از سرطان استخوان نشان می دهد که سرطان به سایر استخوان ها یا سایر نقاط بدن مثل مغز، کبد یا ریه ها گسترش یافته است.

دیگاه بگذارید