بیمه های تحت پوشش

بیمه های تحت پوشش کلینیک امید تهران

بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

بیمارانی که تحت پوشش این بیمه هستند از فرانشیز کامل برخوردار می شوند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بیمه شهرداری

بیمارانی که تحت پوشش این بیمه هستند از فرانشیز کامل برخوردار می شوند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بیمه تامین اجتماعی

بیمارانی که تحت پوشش این بیمه هستند از فرانشیز 55 درصد برخوردار می شوند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بیمه خدمات درمانی

بیمارانی که تحت پوشش این بیمه هستند از فرانشیز 55 درصد برخوردار می شوند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------