سه شنبه, 05 اسفند 1399 ساعت 16:16

نقش تغذیه در سرطان‌زایی و سرطان‌زدایی

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سرطان تقسیم و تولید  غیرطبیعی سلول‌ها است که می‌تواند  د ر بد ن گسترش یابد ، معمولاً یک بیماری تلقی می‌شود  که بیش از 100 نوع مختلف را شامل می‌گرد د . شواهد  نشان می‌د هند  که یک‌سوم بیش از 560000 مرگ ناشی از سرطان به تغذیه و شیوه زند گی نظیر رژیم ناکافی، عد م فعالیت فیزیکی، مصرف الکل و اضافه وزن و چاقی نسبت د اد ه می‌شود . سرطان با کاهش رفتارهای پر خطر قابل پیشگیری می‌باشد . تقریباً 30 د رصد  مرگ‌های سرطان به تغذیه ناکافی نسبت د اد ه می‌شود .

 

اتیولوژی سرطان

شایع‌ترین انواع سرطان د ر ایالت متحد ه، سرطان پروستات، ریه و برونش، کولورکتال و سرطان‌های مجاری اد راری د ر زنان می‌باشد . ACS د ستورالعمل‌هایی جهت بهبود ، پیشگیری و تشخیص زود هنگام سرطان د ارد . این توصیه‌های ملی شامل محافظت د ر برابر نورشد‌ید آفتاب، کاهش مصرف تنباکو، حفظ وزن مناسب بد ن، بهبود  رژیم و افزایش فعالیت فیزیکی منظم می‌باشند .

تغذیه و کارسینوژن

تغذیه می‌تواند  فرآیند  سرطان‌زایی را د ر هر مرحله از جمله متابولیسم کارسینوژن، د فاع سلولی و میزبان، تمایز سلولی و رشد  تومور تغییر د هد . تغذیه و رژیم تقریباً د ر 35 د رصد  عوامل سببی سرطان نقش د ارند . رژیم‌های غذایی شامل مهار‌کنند ه‌ها و محرک‌های کارسینوژن می‌باشد .

از جمله مهارکنند ه‌های رژیمی کارسینوژن عبارتند  از: آنتی‌اکسید ان‌ها (نظیر ویتامین C، ویتامین A، کاروتنوئید‌ها، ویتامین E، سلنیوم و روی) و فیتوکمیکال‌ها. محرک‌های رژیمی کارسینوژن شامل چربی موجود  د ر گوشت قرمز و هید روکربن‌های آروماتیک پلی‌سیکلیک (PAHs) می‌باشند  که از کباب کرد ن گوشت قرمز د ر د مای بالا ایجاد  می‌شوند .

الکل

مصرف الکل با افزایش خطر سرطان‌های د هان، حنجره، حلق، مری، ریه، کولون، رکتوم، کبد  و سینه ارتباط د ارد . برای سرطان‌های د هان، حلق، حنجره و مری مصرف روزانه 2 تا 3 نوشید نی د ر مقایسه با غیر مصرف‌کنند گان خطر را 2 تا 3 برابر افزایش می‌د هد . زمانی که با استعمال تنباکو همراه شود ، خطر بالاتر از مصرف الکل یا استعمال تنباکو به تنهایی می‌باشد . د ر ایالت متحد ه توصیه می‌شود  مرد ان مصرف الکل را به 2 نوشید نی د ر روز و زنان به یک نوشید نی د ر روز محد ود  کنند . 3 تا 4 و بیشتر نوشید نی الکلی د ر هفته پس از تشخیص سرطان سینه خطر عود  مجد د  را افزایش می‌د هد  که این امر به ویژه د ر زنان یائسه و د ارای اضافه وزن یا زنان چاق مشاهد ه می‌گرد د .

 

چاقی

چاقی ریسک فاکتور مهمی برای سرطان محسوب می‌شود  که 6 د رصد  تمامی سرطان‌ها ناشی از چاقی می‌باشد . چاقی خطر پیشرفت و مرگ و میر ناشی از سرطان را افزایش می‌د هد . ارتباط میان وزن بد ن و شاخص تود ه بد نی با برخی سرطان‌های خاص به طور گسترد ه‌ای مورد  مطالعه قرار گرفته است که رابطه مثبتی با سرطان‌های مری، پانکراس، کیسه صفرا، کبد ، سینه (پس از یائسگی)، اند ومتریوم، کلیه، کولون و رکتوم نشان می‌د هد .

 

چربی

تحقیقات ارتباط میان برخی انواع سرطان و میزان چربی رژیمی را نشان می‌د هند . رژیم‌های پرچربی اغلب حاوی مقاد یر قابل توجهی گوشت هستند . رژیم‌های غنی از چربی معمولاً کالری بیشتری د اشته و باعث چاقی و اضافه وزن می‌شوند . چربی اشباع موجود  د ر گوشت قرمز ممکن است با افزایش خطر سرطان‌های کلورکتال، اند ومتریوم، و احتمالاً لنفوئید  و هماتولوژیک ارتباط د اشته باشد .

خورد ن مقاد یر بیشتری از اسید های چرب امگا 3 (غذاهایی نظیر ماهی‌های چرب، روغن بذرک، گرد و و برخی جلبک‌ها) با مصرف نسبت مناسب از اسید های چرب امگا 6 (چربی‌های چند غیراشباع نظیر روغن ذرت، روغن آفتابگرد ان؛ و روغن گلرنگ) می‌تواند  خطر سرطان کولون و پروستات را کاهش د هد . ماهی از گوشت قرمز سالم‌تر است، چربی کمتری د اشته و منبع غنی اسید های چرب امگا 3 می‌باشد .

د ر صورت مصرف گوشت قرمز، توصیه می‌شود  قسمت‌های لخم‌تر و قطعات کوچک‌تر انتخاب شوند . ماکیان و حبوبات نیز جایگزین‌های مطلوبی محسوب می‌شوند .

 

فیبر و کربوهید رات

مواد  غذایی غنی از فیبر همچون غلات کامل قسمت مهمی از رژیم سالم را تشکیل می‌د هد . د ریافت فیبر رژیمی، د ریافت گوشت، چربی رژیمی و کربوهید رات‌های ساد ه را تحت تأثیر قرار می‌د هد . فیبر رژیمی د ر پیشگیری از سرطان سینه د ر زنان یائسه نقش د ارد . به هر حال، میوه‌ها و سبزیجات غنی از فیبر منابع عالی از ویتامین‌ها، املاح و فیتوکمیکال‌ها هستند . حبوبات و عد س هر د و حاوی فیبر و مواد  مغذی با ارزشی می‌باشند .

 

شیرین‌کنند ه‌های مغذی و غیر مغذی

سازمان غذا و د ارو (FDA) پنج شیرین‌کنند ه غیرمغذی را تأیید  کرد ه است (آسه سولفام-K، آسپارتام، نئوتام، ساخارین و سوکرالوز). مصرف آنها به میزان متوسط به نظر ایمن می‌رسد .

شیرین‌کنند ه‌های غیرمغذی هیچ کالری ند اشته و یا مقد ار بسیار کمی کالری د ارند . بر اساس نتایج مطالعات 20 سال اخیر بر روی امنیت و سرطانزایی شیرین‌کنند ه‌های غیر مغذی، مصرف آنها د ر مقاد یر معمول و منطقی ایمن می‌باشد . Stevia یک شیرین‌کنند ه غیرمغذی است که مکمل رژیمی محسوب می‌شود  و مورد  تأیید  FDA می‌باشد . Stevia و قند های الکلی جایگزین‌های شکر جد ید تر هستند .

 

پروتئین

اکثر رژیم‌هایی که مقاد یر قابل توجه پروتئین د ارند ، حاوی مقاد یر زیاد ی گوشت و چربی، و فیبر نیز می‌باشند . اثر پروتئین بر کارسینوژنز بستگی به منشأ بافتی و نوع تومور و همچنین به نوع پروتئین و محتوی کالری رژیم د ارد . به منظور کاهش خطر سرطان و بهبود  کلی سلامتی د ریافت غذاهای گیاهی و محد ود یت مصرف منابع حیوانی نظیر گوشت قرمز و گوشت و مرغ فرآیند  شد ه توصیه می‌شود .

 

غذاهای د ود ی، کبابی و حاوی مواد  نگهد ارند ه

زغالی کرد ن یا پختن گوشت د ر د مای بالا (400 F یا بیشتر) سبب تولید  هید روکربن‌های آروماتیک پلی‌سیکلیک (PAHs) و آمین‌های هتروسیکلیک می‌شود . PAHs موتاژن و کارسینوژن می‌باشد . برشته کرد ن و سرخ کرد ن غذاها د ر حد  نرمال PAHs زیاد ی تولید  نمی‌کند . پروتئین‌های حیوانی که چربی بیشتری د ارند ، PAHs بیشتری تولید  می‌کنند . به عنوان مثال گوشت کبابی نسبت به مرغ کبابی PAH بیشتری تولید  می‌کند . منبع آتش نیز می‌تواند  تولید  PAH را تحت تأثیر قرار د هد . زغال چوب نسبت به گاز د ود  بیشتری ایجاد  می‌کند .

 

سموم محیطی

مرد م طی فعالیت‌های روزانه خود  د ر مواجهه با هزاران ماد ه شیمیایی د ر هوا، آب و غذا و نوشید نی‌ها قرار می‌گیرند . مواجهه با فلزهای سنگین، آفت‌کش‌ها، علف‌کش‌ها و مواجهه‌های شغلی نیز حائز اهمیت می‌باشند . مصرف غذاهای غنی از آنتی‌اکسید ان‌ها و رژیم غنی از مواد  مغذی توصیه می‌شود .

 

تغذیه و پیشگیری از سرطان

رفتارهای غذایی نقش مهمی د ر ارتقای سلامتی و پیشگیری از بیماری‌ها بازی می‌کنند . Chemoprevention ها ترکیبات یا د اروهای ویژه‌ای هستند  که د ر پیشگیری و به تأخیر اند اختن پیشرفت سرطان مورد  استفاد ه قرار می‌گیرند . سایر ترکیبات طبیعی که مورد  بررسی قرار گرفته‌اند ، شامل پلی‌فنول‌های موجود  د ر میوه‌ها و سبزیجات، چای سبز، کورکومین زرد چوبه و resveratrol انگور و توت می‌باشند . رژیم سرشار از میوه و سبزی، سویا، گیاه‌های د رمانی نظیر زرد چوبه، د ارچین، چای سبز و قهوه توصیه می‌شوند .

 

کلسیم و ویتامین D

مکمل‌یاری کلسیم و لبنیات خصوصاً شیر ممکن است با کاهش خطر سرطان کولورکتال ارتباط د اشته باشد . با این حال سایر مطالعات افزایش خطر اشکال مهاجم سرطان پروستات با مصرف قابل توجه لبنیات و مکمل‌یاری با کلسیم را نشان می‌د هند .

برای سال‌ها توصیه‌های عمومی بر استفاد ه از ضد  آفتاب و کمتر د ر معرض نور آفتاب قرار گرفتن بود  که این امر سبب کاهش سنتز ویتامین D از سطح پوست و د ر نتیجه کمبود  ویتامین D می‌شود . مطالعات نشان می‌د هند  که سطوح بالاتر 25 هید روکسی ویتامین D با شیوع پایین‌تر سرطان‌های کولون، سینه، تخمد ان، کلیه، پانکراس، پروستات، و سایر سرطان‌ها ارتباط د ارد . به د لیل نقش ویتامین D3 د ر پیشگیری از سرطان، مصرف روزانه 2000 واحد  ویتامین D جهت رسید ن سطح ایمن توصیه می‌شود .

 

قهوه و چای

قهوه حاوی چند ین آنتی‌اکسید ان و ترکیبات فنولی می‌باشد  که برخی از آنها د ارای خواص ضد  سرطانی هستند . قهوه همچنین کافئین د ارد  که از خانواد ه فیتوکمیکال‌های آلکالوئید  محسوب می‌شود .

قهوه به سبب د ارا بود ن منابع زیاد ی از آنتی‌اکسید ان‌ها ممکن است اثر محافظتی علیه سرطان د اشته باشد .

چای نیز منبع خوبی از فنول‌ها و آنتی‌اکسید ان‌ها می‌باشد . چای سبز چون طی فرایند  حرارت د اد ه نمی‌شود ، لذا نسبت به چای سیاه حاوی کاتچین بیشتری می‌باشد . کاتچین فعالیت بیولوژیک د ارد  و د ارای خواص آنتی‌اکسید انی، آنتی‌آنژیوژنز و آنتی‌پرولیفراسیون می‌باشد  که منجر به پیشگیری از سرطان می‌شود .

میوه و سبزی

مصرف میوه اثر محافظتی د ر برابر سرطان‌های د هان، حلق، حنجره، مری، د هانه رحم، ریه و معد ه د ارد . سبزیجات غیر نشاسته‌ای نظیر اسفناج، گوجه‌فرنگی و فلفل احتمالاً د ر برابر سرطان‌های د هان، حلق، حنجره و مری نقش حفاظتی د ارند . تمامی سبزبجات به ویژه انواع سبز و زرد  آن، احتمالاً از سرطان معد ه پیشگیری می‌کنند .

توصیه کشورهای مختلف به مصرف میوه و سبزی متفاوت است، اما به طور کلی مصرف 3 سروینگ یا بیشتر از سبزیجات و 2 یا بیشتر میوه د ر روز توصیه می‌شود . عوامل آنتی‌کارسینوژن میوه‌ها و سبزیجات آنتی‌اکسید ان‌هایی نظیر ویتامین C و E، سلنیوم و فیتوکمیکال‌ها می‌باشند .

فیتوکمیکال‌ها شامل کاروتنوئید ها، فلاونوئید ها، ایزوفلاون‌ها، لیگنین، ارگانوسولفید ها، ترکیبات فنولی و منوترپن‌ها می‌باشند . هنوز کاملاً مشخص نیست کد امین ماد ه میوه‌ها و سبزیجات بیشترین اثر حفاظتی د ر برابر سرطان را د ارا می‌باشد .

 

فولات

فولات د ریافت شد ه از غذاها سنتز و ترمیم DNA را تحت تأثیر قرار می‌د هد . فولات از طریق متابولیسم تک‌کربنه به د لیل تغییرات ژن نقش مهمی د ر کارسینوژنز کولورکتال د ارد . چند ین مطالعه نشان می‌د هند  د ریافت بالاتر فولات با کاهش خطر سرطان پانکراس د ر ارتباط می‌باشد . با این حال د ریافت بیش از حد  فولات ممکن است اثرات منفی و مضر د ر برخی سرطان‌ها د اشته باشد . تحقیقات بیشتری د ر مورد  اثر د ریافت فولات از مکمل یا غذا مورد  نیاز می‌باشد .

 

سویا و فیتواستروژن

سویا یک پروتئین گیاهی حاوی فیتواستروژن‌ها (استروژن گیاهی بسیار ضعیف) و ایزوفلاون‌هایی نظیر جنیستئین و د اید زئین می‌باشد . رژیم‌های سرشار از مقاد یر بالایی از سویا اثر حفاظتی د ر برابر سرطان سینه د ارند ، به خصوص اگر قبل از بزرگسالی مصرف شوند . مصرف سویا د ر زنان با تشخیص سرطان‌های حساس به هورمون (مانند  سینه و اند ومتریوم) و زنان یائسه ضد  و نقیض می‌باشد . انجمن سرطان آمریکا توصیه می‌کند  افراد ی که سابقه سرطان سینه د ارند ، مصرف سویا را به 3 سروینگ د ر روز محد ود  کرد ه و از پود رهای مکمل سویا و محصولات سویا استفاد ه نکنند . علیرغم این توصیه د ر زنان، د ر مرد ان مبتلا به سرطان‌های حساس به هورمون مانند  سرطان پروستات مصرف مرتب غذاهای حاوی سویا مفید  به نظر می‌رسد .

 

مسمومیت ناشی از Bisphenol A

(BPA) یک ماد ه شیمیایی صنعتی می‌باشد  که د ر تولید  بطری‌های پلاستیکی سخت و قوطی‌های فلزی غذا و نوشید نی‌ها استفاد ه می‌شود . اخیراً مطالعات زیاد ی روی اثرات آن بر سلامتی به خصوص د ر جنین،‌ شیرخواران و کود کان صورت گرفته است. بر اساس شواهد  BPA ممکن است خطر سرطان را افزایش د هد .

 

خواندن 9 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.